Privacy Policy

Wij willen u ten eerste bedanken voor het vertrouwen dat u als gebruiker en/of klant stelt in Nifiq BVBA met maatschappelijke zetel te Huttelaan 7, 3001 Heverlee met als ondernemingsnummer BE 0683.767.747 (hierna genoemd "Nifiq", "wij", "ons"). Wij willen u via deze verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") op de hoogte brengen van ons beleid aangaande privacy. Op deze manier beschikt u als gebruiker en/of klant over voldoende kennis van wat uw rechten zijn en hoe wij precies werken. Wij willen immers transparant naar u zijn aangaande ons privacybeleid.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (1) de website halingo.be (hierna genoemd de "Webiste") (2) de webapplicatie Halingo (hierna genoemd "Halingo") (3) de diensten van Nifiq alsook (4) op het delen/sharen van media posts van Nifiq.

Nifiq tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met (1) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (2) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Nifiq tracht tevens in de ontwikkeling van Halingo en de website een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren met daarbij een inachtneming van een grote voorzichtigheid en respect bij zowel het ontwerp als de verwerking van de gegevens van klanten en/of gebruikers.

Het bezoeken van de Website, het gebruik van Halingo, alsook het delen/sharen van media posts van Nifiq impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring. Dit door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of wanneer u expliciet en aantoonbaar toestemming geeft voorafgaand aan de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens (opt-in). Bijgevolg gaat u akkoord over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken voor zover er wettelijk geen uitdrukkelijke toestemming vereist is voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Verzamelde persoonsgegevens en wijze van verzameling

Hier volgt een overzicht van welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en op welke wijze dit gebeurt. Het is mogelijk om de Website te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt of zonder dat de bezoeker zich registreert voor Halingo.

Wij vragen niet naar gevoelige informatie zoals bv. gegevens over ras, medische gegevens van gebruiker/klant, geloofsovertuiging, … Indien nodig zullen we zoals eerder vermeld uitdrukkelijk toestemming vragen om deze persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Verzamelde gegevens Website:

Verzamelde gegevens Halingo (webapplicatie):

Verzamelde gegevens Helpdesk:

Wijze van verzameling persoonsgegevens:

Gebruik persoonsgegevens

Nifiq verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de hier beschreven doeleinden vermeld in de Privacy Verklaring, tenzij we hiervoor expliciet uw toestemming voor verkregen hebben.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

We maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren. Indien Nifiq in dit opzicht uw persoonsgegevens kenbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Het is echter evenwel mogelijk dat Nifiq uw persoonsgegevens bekend maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Het verkopen, verhuren of doorgeven aan derden van uw persoonsgegevens zal Nifiq niet doen, tenzij met de betreffende partij een dataverwerkingsovereenkomst is afgesloten. Wij garanderen dat deze overeenkomst steeds de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Nifiq bewaart uw persoonsgegevens in principe voor een periode van 20 jaar of voor de duur van de Gebruikersovereenkomst, tenzij wanneer een langere termijn vereist of gerechtvaardigd is (1) door de wet of (2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting. Deze bewaringstermijn is noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden beschreven onder "Gebruik persoonsgegevens".

Nifiq verbindt er zich toe om een kortere bewaartermijn toe te passen, indien de periode van 20 jaar niet vereist is.

Uw privacyrechten

Wanneer u op één of meerdere van de hieronder beschreven rechten beroep wenst te maken, gelieve dan contact op te nemen met info@halingo.be of een aanvraagformulier per post te sturen.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens, dewelke wij verzameld hebben, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe om voorzorgsmaatregelen te nemen tot het voorkomen van (1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, als (2) het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Echter, ondanks ons streven naar de maximale beveiliging van uw persoonsgegevens, kunnen wij geen absolute veiligheid van uw persoonsgegevens garanderen. Daarbij erkent de bezoeker, gebruiker en/of klant dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden, nooit kan worden toegewezen aan Nifiq. Noch dat wij hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk voor kunnen gehouden worden voor zover dit niet te wijten is aan een grove fout of bedrog in hoofde van Nifiq.

Privacybeleid andere websites

Producten of afgeleiden van Nifiq kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Nifiq is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden.

Aanpassen Privacy Verklaring

Het staat Nifiq ten allen tijden vrij om de Privacy Verklaring aan te passen. Dit doordat eventuele veranderingen aan Halingo of de Website kunnen resulteren in wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker, gebruiker en/of klant om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Klachten

Wanneer u klachten heeft aangaande de verzameling, verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens door Nifiq, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Deze is bevoegd om uw klachten te behandelen.